รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556< ก่อนหน้า  |  ถัดไป >

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2565 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม (แก้ไขเพิ่มเติม)

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และนัดประชุมใหม่ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม (แก้ไข)

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2565 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2566

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2566

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ UPA

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์

แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หุ้นเพิ่มทุนของ UPA เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

< ก่อนหน้า  |  ถัดไป >

[