รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  255603 มกราคม 2566 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ UPA-W2

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (แก้ไข)

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566

การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ UPA-W2

กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ UPA-W2

แจ้งการลาออกของประธานกรรมการ , กรรมการ , กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำเพื่อการลงทุน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5)

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)

กำหนดการใช้สิทธิของ UPA-W2

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำเพื่อการลงทุน

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5)

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA-W2) ครั้งที่ 2

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)

กำหนดการใช้สิทธิของ UPA-W2

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำเพื่อการลงทุน

การเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจให้บริการพื้นที่และสาธารณูปโภคครบวงจร สำหรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนของ UPA เริ่มซื้อขายวันที่ 12 เมษายน 2565

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำเพื่อการลงทุน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5) (แก้ไข ครั้งที่ 2)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5) (แก้ไข)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5)

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(แก้ไขเพิ่มเติม)

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA-W2)

กำหนดการใช้สิทธิของ UPA-W2

รายงานความคืบหน้าในการเข้าลงทุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (แก้ไข)

รายงานความคืบหน้าในการเข้าลงทุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565(แก้ไข)

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

การเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แก้ไขเพิ่มเติม)

การเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

สรุปข้อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสาคัญใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : UPA-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

หุ้นเพิ่มทุนของ UPA เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้ว และผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม (แก้ไขเพิ่มเติม)

[