รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และการขายหุ้นสามัญในบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และการขายหุ้นสามัญในบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และการขายหุ้นสามัญในบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

แจ้งการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย (แก้ไขเพิ่มเติม)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การถอนวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย "SP" หลักทรัพย์ของ UPA

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

แจ้งขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินไตรมาส 1/2561

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไขเพิ่มเติม)

แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท

การเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล

การเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2)

การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

หุ้นเพิ่มทุนของ UPA เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มกราคม 2561

[