รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ของการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565

แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Phuong Mai 3 Wind Power Plant ในประเทศเวียดนาม และการเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แก้ไขเพิ่มเติม)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สำคัญ

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

การแก้ไขและเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ใหม่

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2564 การเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ(แก้ไขเพิ่มเติม)

การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2564 การเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ(แก้ไข)

การยกเลิกรายการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด และการยกเลิกการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (แก้ไข)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2564 การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ การเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ(แก้ไข)

การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2564 การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ การเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิมเติม)

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2564

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

การทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564

การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การลดทุนจดทะเบียน และ การทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

[