รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556แจ้งการลาออกของกรรมการ

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 15/2559

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

SEC News :ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น UPA ไปใช้สิทธิออกเสียงการให้สัตยาบันกรณีบริษัทย่อยทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ตลท.เตือนผู้ถือหุ้น UPA ศึกษาข้อมูล IFA เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติให้สัตยาบันแก่การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

แก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ใหม่

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559(ฉบับเพิ่มเติม)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3)

แจ้งการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

แจ้งการปิดบริษัทย่อย

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

แจ้งการแต่งตั้ง รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล

เลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559(แก้ไขเพิ่มเติม)

เลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559(แก้ไขครั้งที่ 2)

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559(แก้ไข)

แจ้งการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข2)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล

งบการเงินรายปี 2558

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)

แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ

แจ้งการลาออกของประธานกรรมการตรวจสอบ

แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ

[