รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย CB หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2566

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนเครื่องหมาย C เป็น CB บนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน มีผลวันที่ 25 มี.ค. 2567

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567

การแก้ไขเพิ่มเติมรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน ( แก้ไขข้อความเ ฉพาะภาษาไทย)

การจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติม)

การจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

แจ้งการลาออกของกรรมการ , กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แจ้งแต่งตั้ง CFO

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

แจ้งแต่งตั้งกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ และ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งการลาออกของ CFO

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท, รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2565 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม (แก้ไขเพิ่มเติม)

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และนัดประชุมใหม่ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม (แก้ไข)

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2565 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2566

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2566

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ UPA

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์

แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หุ้นเพิ่มทุนของ UPA เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และนัดประชุมใหม่ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม

แจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และนัดประชุมใหม่ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

03 มกราคม 2566 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ UPA-W2

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (แก้ไข)

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566

การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ UPA-W2

กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ UPA-W2

แจ้งการลาออกของประธานกรรมการ , กรรมการ , กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำเพื่อการลงทุน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5)

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)

กำหนดการใช้สิทธิของ UPA-W2

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำเพื่อการลงทุน

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5)

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA-W2) ครั้งที่ 2

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)

กำหนดการใช้สิทธิของ UPA-W2

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำเพื่อการลงทุน

การเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจให้บริการพื้นที่และสาธารณูปโภคครบวงจร สำหรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนของ UPA เริ่มซื้อขายวันที่ 12 เมษายน 2565

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำเพื่อการลงทุน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5) (แก้ไข ครั้งที่ 2)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5) (แก้ไข)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5)

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(แก้ไขเพิ่มเติม)

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA-W2)

กำหนดการใช้สิทธิของ UPA-W2

รายงานความคืบหน้าในการเข้าลงทุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (แก้ไข)

รายงานความคืบหน้าในการเข้าลงทุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565(แก้ไข)

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

การเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แก้ไขเพิ่มเติม)

การเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

สรุปข้อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสาคัญใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : UPA-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

หุ้นเพิ่มทุนของ UPA เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้ว และผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม (แก้ไขเพิ่มเติม)

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ของการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565

แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Phuong Mai 3 Wind Power Plant ในประเทศเวียดนาม และการเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แก้ไขเพิ่มเติม)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สำคัญ

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

การแก้ไขและเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ใหม่

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2564 การเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ(แก้ไขเพิ่มเติม)

การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2564 การเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ(แก้ไข)

การยกเลิกรายการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด และการยกเลิกการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (แก้ไข)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2564 การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ การเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ(แก้ไข)

การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2564 การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ การเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิมเติม)

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2564

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

การทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564

การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การลดทุนจดทะเบียน และ การทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม (แก้ไขเพิ่มเติม)

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2563

การลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท One Central Tower Company Limited

การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd.

ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot (เพิ่มเติม)

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การทำรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การทำรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd.

แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2563

หุ้นเพิ่มทุนของ UPA เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ตุลาคม 2563

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชาระแล้ว และผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

แจ้งการลาออกของประธานกรรมการตรวจสอบ

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563

แจ้งการทำรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563(แก้ไขเพิ่มเติม)

แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์เพิ่มเติมประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

แจ้งการทำรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจของ UPA

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) (ฉบับแก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ยกเลิกวันหยุด วันที่ 13 -15 เมษายน 2563

การขยายระยะเวลาในการดำเนินการเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563

ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2562

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (เพิ่มเติม)

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (เพิ่มเติม)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)(แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

การเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อการเข้าร่วมลงทุนในโครงการน้ำประปาแสนดิน ใน สปป. ลาว

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แก้ไขเพิ่มเติม)

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (เพิ่มเติม)

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

แจ้งการปิดบริษัทย่อย

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล

การเข้าร่วมลงทุนในโครงการน้ำประปาแสนดิน ใน สปป. ลาว

รายงานความคืบหน้าการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และการขายหุ้นสามัญในบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และการขายหุ้นสามัญในบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และการขายหุ้นสามัญในบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

แจ้งการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย (แก้ไขเพิ่มเติม)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การถอนวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย "SP" หลักทรัพย์ของ UPA

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

แจ้งขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินไตรมาส 1/2561

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไขเพิ่มเติม)

แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท

การเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล

การเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2)

การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

หุ้นเพิ่มทุนของ UPA เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มกราคม 2561

การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข)

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561

แจ้งความคืบหน้าของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด

27 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ UPA-W1

แจ้งการลาออก และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

แจ้งผลการคัดเลือกรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: UPA-W1

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (UPA - W1) ครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย

แจ้งผลการคัดเลือกรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งการสิ้นสุดของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 6 - 20 เมกะวัตต์

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไขหมายเหตุประกอบงบ ข้อ 4.1 และข้อ 18

งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

การลดทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย และการยกเลิกการลงทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล(แก้ไข)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล

งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะกับบริษัท ซินโนว่า แอดวานซ์ พาวเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

การเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560

แจ้งการลาออกของกรรมการ

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 15/2559

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

SEC News :ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น UPA ไปใช้สิทธิออกเสียงการให้สัตยาบันกรณีบริษัทย่อยทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ตลท.เตือนผู้ถือหุ้น UPA ศึกษาข้อมูล IFA เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติให้สัตยาบันแก่การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

แก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ใหม่

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559(ฉบับเพิ่มเติม)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3)

แจ้งการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

แจ้งการปิดบริษัทย่อย

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

แจ้งการแต่งตั้ง รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล

เลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559(แก้ไขเพิ่มเติม)

เลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559(แก้ไขครั้งที่ 2)

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559(แก้ไข)

แจ้งการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข2)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล

งบการเงินรายปี 2558

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)

แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ

แจ้งการลาออกของประธานกรรมการตรวจสอบ

แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 (แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)(แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย

แจ้งการลาออกของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร

แจ้งการลาออกของ กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำ จำนวน 50 ล้านบาท (แก้ไข)

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำ จำนวน 50 ล้านบาท

รายงานความคืบหน้าการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ที่ปรึกษาการเงินอิสระเห็นว่าผู้ถือหุ้น UPA ไม่ควรอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้น APU

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง ของ UPA (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง ของ UPA (เพิ่มเติม)

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง ของ UPA

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แก้ไขรายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ APU และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ชี้แจงการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด

แจ้งความคืบหน้าการจ่ายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ "CYBER"

แจ้งการเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แก้ Template)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด

การชี้แจงเพิ่มเติมเงื่อนไขบังคับก่อนในรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด("APU")

ที่ปรึกษาการเงินอิสระเห็นว่าผู้ถือหุ้น CYBER ไม่ควรอนุมัติให้ CYBER ซื้อหุ้น APU

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การงดจ่ายเงินปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับแก้ไข 5)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง ของ CYBER

แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ (ฉบับแก้ไข 2)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การงดจ่ายเงินปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับแก้ไข 4)

แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ (ฉบับแก้ไข 1)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การงดจ่ายเงินปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับแก้ไข 3)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การงดจ่ายเงินปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับแก้ไข 2)

แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การงดจ่ายเงินปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับแก้ไข)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การงดจ่ายเงินปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

งบการเงินรายปี 2557 (แก้ไข)

ชี้แจงรายการเปลี่ยนแปลง และนำส่งงบการเงินประจำปี 2557 ฉบับแก้ไข

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

งบการเงินรายปี 2557

ชี้แจงการแต่งตั้ง พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นำส่งสำเนาแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ CYBER (แบบ 256-2)

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 3 ของCYBER

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แบบ 250-2) (แก้ไข ครั้งที่ 2)

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 2 ของCYBER

แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 3 (แก้ไข)

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของCYBER

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แบบ 250-2) (แก้ไข)

สำเนาแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น

หุ้นเพิ่มทุนของ CYBER เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 2 (แก้ไข)

แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แก้ไข)

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

แจ้งผลการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ (ส่วนที่ 3)

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CYBER (ส่วนที่ 2)

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CYBER (ส่วนที่ 1)

SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ CYBER

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: CYBER-W1 เริ่มซื้อขาย 9 มกราคม 2558

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2557

หุ้นเพิ่มทุนของ CYBER เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มกราคม 2558

แจ้งผลการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2557

แจ้งการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ (แก้ไข)

แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

แจ้งขยายระยะเวลาการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ชี้แจง Trading Alert List

Trading Alert List Information

แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

แจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2558

หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ

แจ้งการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่

แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

แจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการ

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

ชี้แจง Trading Alert List

Trading Alert List Information

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2557

SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2557

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2557

ตลท.ปลด "SP" CYBER และขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลการเพิ่มทุนของบริษัทอย่างรอบคอบ

ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

ตลท.ยังคงสั่งห้ามซื้อขาย CYBER จนกว่า CYBER จะชี้แจงข้อมูลที่ตลท.เคยสอบถามอย่างครบถ้วนและชัดเจนแล้ว (แก้ไข PDF)

ตลท.ยังคงสั่งห้ามซื้อขาย CYBER จนกว่า CYBER จะชี้แจงข้อมูลที่ตลท.เคยสอบถามอย่างครบถ้วนและชัดเจนแล้ว

การชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล

ตลท.ยังคงสั่งห้ามซื้อขาย CYBER และให้ CYBER ชี้แจงข้อมูลให้ครบถ้วนในประเด็นที่ตลท.เคยสอบถาม

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล

การชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก

การขึ้นเครื่องหมาย "SP" ต่อเนื่องหลักทรัพย์ CYBER

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และรายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 และกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ CYBER

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ CYBER

ชี้แจง Trading Alert List

Trading Alert List Information

หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2557

หุ้นเพิ่มทุนของ CYBER เริ่มซื้อขายวันที่ 25 กันยายน 2557

F53-5 : แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการ

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 กันยายน 2557

ชี้แจง Trading Alert List

Trading Alert List Information

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด(เพิมเติม)

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด(แก้ไข 2)

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

ชี้แจง Trading Alert List

Trading Alert List Information

ชี้แจง Trading Alert List

Trading Alert List Information

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำ จำนวน 50 ล้านบาท

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

ชี้แจงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

หุ้นเพิ่มทุนของ CYBER เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มิถุนายน 2557

F53-5 : แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์

ชี้แจงการแก้ไขงบการเงิน ปี 2556 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาที่ดินเพื่อขาย จำนวน 135 ไร่

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำ จำนวน 50 ล้านบาท

แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาที่ดินเพื่อขาย จำนวน 135 ไร่

ชี้แจงการแก้ไขงบการเงิน ปี 2556 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำ จำนวน 50 ล้านบาท

แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

ชี้แจงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2557

แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

ชี้แจงการแก้ไขงบการเงิน ปี 2556 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

ชี้แจงเพิ่มเติมการแก้ไขงบการเงิน ปี 2556

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557

ตลท.ให้ CYBER ชี้แจงการแก้ไขงบปี 56 ซึ่งทำให้ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น

งบการเงินรายปี 2556

ชี้แจงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

แจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการ

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556(แก้ไข)

แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F 53-4) (แก้ไข)

ชี้แจงวัตถุประสงค์ในแบบรายงานการเพิ่มทุน

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557และเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี(ฉบับสมบูรณ์)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี(แก้ไข)

ชี้แจงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี(แก้ไข)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี(แก้ไข)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

งบการเงินรายปี 2556

ขอรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

แจ้งการลาออกการออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาที่ดินเพื่อขาย

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2557

ชี้แจงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2556

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556

แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

แจ้งการออกจากการเป็นกรรมการ

ชี้แจง Trading Alert List

Trading Alert List Information

แจ้งความคืบหน้าในการพัฒนาและจัดสรรที่ดินเพื่อแบ่งขาย

แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ (เพิ่มเติม)

แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556

แจ้งการออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2556

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์

หุ้นเพิ่มทุนของ CYBER เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มิถุนายน 2556

F53-5 : แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

F53-5 : แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ชี้แจงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2556

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

แจ้งการดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ชี้แจง Trading Alert List

Trading Alert List Information

ชี้แจงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555

แจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายสินทรัพย์ของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

งบการเงินรายปี 2555

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการงดจ่ายเงินปันผล

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ของบริษัทฯ

[