รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556ถัดไป >

แจ้งแต่งตั้ง CFO

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

แจ้งแต่งตั้งกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ และ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งการลาออกของ CFO

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท, รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2565 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม (แก้ไขเพิ่มเติม)

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และนัดประชุมใหม่ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม (แก้ไข)

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2565 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2566

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2566

ถัดไป >

[