รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556ถัดไป >

การเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจให้บริการพื้นที่และสาธารณูปโภคครบวงจร สำหรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนของ UPA เริ่มซื้อขายวันที่ 12 เมษายน 2565

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำเพื่อการลงทุน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5) (แก้ไข ครั้งที่ 2)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5) (แก้ไข)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5)

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(แก้ไขเพิ่มเติม)

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA-W2)

กำหนดการใช้สิทธิของ UPA-W2

รายงานความคืบหน้าในการเข้าลงทุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (แก้ไข)

รายงานความคืบหน้าในการเข้าลงทุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565(แก้ไข)

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

ถัดไป >

[