รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556ถัดไป >

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567

การแก้ไขเพิ่มเติมรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน ( แก้ไขข้อความเ ฉพาะภาษาไทย)

การจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติม)

การจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

แจ้งการลาออกของกรรมการ , กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แจ้งแต่งตั้ง CFO

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

แจ้งแต่งตั้งกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ และ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งการลาออกของ CFO

ถัดไป >

[