รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567

การแก้ไขเพิ่มเติมรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน ( แก้ไขข้อความเ ฉพาะภาษาไทย)

การจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติม)

การจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

แจ้งการลาออกของกรรมการ , กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แจ้งแต่งตั้ง CFO

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

แจ้งแต่งตั้งกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ และ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งการลาออกของ CFO

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท, รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2565 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม (แก้ไขเพิ่มเติม)

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และนัดประชุมใหม่ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม (แก้ไข)

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2565 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2566

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2566

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ UPA

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์

แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หุ้นเพิ่มทุนของ UPA เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และนัดประชุมใหม่ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม

แจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และนัดประชุมใหม่ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

[