รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 (แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)(แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย

แจ้งการลาออกของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร

แจ้งการลาออกของ กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำ จำนวน 50 ล้านบาท (แก้ไข)

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำ จำนวน 50 ล้านบาท

รายงานความคืบหน้าการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ที่ปรึกษาการเงินอิสระเห็นว่าผู้ถือหุ้น UPA ไม่ควรอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้น APU

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง ของ UPA (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง ของ UPA (เพิ่มเติม)

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง ของ UPA

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แก้ไขรายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ APU และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ชี้แจงการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด

แจ้งความคืบหน้าการจ่ายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ "CYBER"

แจ้งการเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แก้ Template)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด

การชี้แจงเพิ่มเติมเงื่อนไขบังคับก่อนในรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด("APU")

ที่ปรึกษาการเงินอิสระเห็นว่าผู้ถือหุ้น CYBER ไม่ควรอนุมัติให้ CYBER ซื้อหุ้น APU

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การงดจ่ายเงินปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับแก้ไข 5)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง ของ CYBER

แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ (ฉบับแก้ไข 2)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การงดจ่ายเงินปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับแก้ไข 4)

แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ (ฉบับแก้ไข 1)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การงดจ่ายเงินปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับแก้ไข 3)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การงดจ่ายเงินปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับแก้ไข 2)

แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การงดจ่ายเงินปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับแก้ไข)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การงดจ่ายเงินปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

งบการเงินรายปี 2557 (แก้ไข)

ชี้แจงรายการเปลี่ยนแปลง และนำส่งงบการเงินประจำปี 2557 ฉบับแก้ไข

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

งบการเงินรายปี 2557

ชี้แจงการแต่งตั้ง พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นำส่งสำเนาแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ CYBER (แบบ 256-2)

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 3 ของCYBER

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แบบ 250-2) (แก้ไข ครั้งที่ 2)

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 2 ของCYBER

แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 3 (แก้ไข)

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของCYBER

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แบบ 250-2) (แก้ไข)

สำเนาแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น

หุ้นเพิ่มทุนของ CYBER เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 2 (แก้ไข)

แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แก้ไข)

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

แจ้งผลการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ (ส่วนที่ 3)

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CYBER (ส่วนที่ 2)

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CYBER (ส่วนที่ 1)

SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ CYBER

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: CYBER-W1 เริ่มซื้อขาย 9 มกราคม 2558

[