รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556



SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563

ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2562

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (เพิ่มเติม)

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (เพิ่มเติม)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)(แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

การเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อการเข้าร่วมลงทุนในโครงการน้ำประปาแสนดิน ใน สปป. ลาว

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แก้ไขเพิ่มเติม)

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (เพิ่มเติม)

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

แจ้งการปิดบริษัทย่อย

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล

การเข้าร่วมลงทุนในโครงการน้ำประปาแสนดิน ใน สปป. ลาว

รายงานความคืบหน้าการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

[