รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม (แก้ไขเพิ่มเติม)

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2563

การลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท One Central Tower Company Limited

การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd.

ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot (เพิ่มเติม)

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การทำรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การทำรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd.

แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2563

หุ้นเพิ่มทุนของ UPA เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ตุลาคม 2563

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชาระแล้ว และผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

แจ้งการลาออกของประธานกรรมการตรวจสอบ

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563

แจ้งการทำรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563(แก้ไขเพิ่มเติม)

แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์เพิ่มเติมประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

แจ้งการทำรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจของ UPA

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) (ฉบับแก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ยกเลิกวันหยุด วันที่ 13 -15 เมษายน 2563

การขยายระยะเวลาในการดำเนินการเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

[