รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข)

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561

แจ้งความคืบหน้าของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด

27 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ UPA-W1

แจ้งการลาออก และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

แจ้งผลการคัดเลือกรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: UPA-W1

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (UPA - W1) ครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย

แจ้งผลการคัดเลือกรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งการสิ้นสุดของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 6 - 20 เมกะวัตต์

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไขหมายเหตุประกอบงบ ข้อ 4.1 และข้อ 18

งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

การลดทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย และการยกเลิกการลงทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล(แก้ไข)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล

งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะกับบริษัท ซินโนว่า แอดวานซ์ พาวเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

การเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560

[