รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2557

หุ้นเพิ่มทุนของ CYBER เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มกราคม 2558

แจ้งผลการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2557

แจ้งการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ (แก้ไข)

แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

แจ้งขยายระยะเวลาการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ชี้แจง Trading Alert List

Trading Alert List Information

แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

แจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2558

หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ

แจ้งการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่

แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

แจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการ

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

ชี้แจง Trading Alert List

Trading Alert List Information

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2557

SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2557

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2557

ตลท.ปลด "SP" CYBER และขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลการเพิ่มทุนของบริษัทอย่างรอบคอบ

ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

ตลท.ยังคงสั่งห้ามซื้อขาย CYBER จนกว่า CYBER จะชี้แจงข้อมูลที่ตลท.เคยสอบถามอย่างครบถ้วนและชัดเจนแล้ว (แก้ไข PDF)

ตลท.ยังคงสั่งห้ามซื้อขาย CYBER จนกว่า CYBER จะชี้แจงข้อมูลที่ตลท.เคยสอบถามอย่างครบถ้วนและชัดเจนแล้ว

การชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล

ตลท.ยังคงสั่งห้ามซื้อขาย CYBER และให้ CYBER ชี้แจงข้อมูลให้ครบถ้วนในประเด็นที่ตลท.เคยสอบถาม

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล

การชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก

การขึ้นเครื่องหมาย "SP" ต่อเนื่องหลักทรัพย์ CYBER

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และรายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 และกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ CYBER

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ CYBER

ชี้แจง Trading Alert List

Trading Alert List Information

หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2557

หุ้นเพิ่มทุนของ CYBER เริ่มซื้อขายวันที่ 25 กันยายน 2557

F53-5 : แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการ

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 กันยายน 2557

ชี้แจง Trading Alert List

Trading Alert List Information

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด(เพิมเติม)

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด(แก้ไข 2)

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

ชี้แจง Trading Alert List

Trading Alert List Information

ชี้แจง Trading Alert List

Trading Alert List Information

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำ จำนวน 50 ล้านบาท

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

ชี้แจงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

หุ้นเพิ่มทุนของ CYBER เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มิถุนายน 2557

F53-5 : แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์

ชี้แจงการแก้ไขงบการเงิน ปี 2556 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาที่ดินเพื่อขาย จำนวน 135 ไร่

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำ จำนวน 50 ล้านบาท

แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาที่ดินเพื่อขาย จำนวน 135 ไร่

ชี้แจงการแก้ไขงบการเงิน ปี 2556 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำ จำนวน 50 ล้านบาท

แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

ชี้แจงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2557

แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

ชี้แจงการแก้ไขงบการเงิน ปี 2556 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

ชี้แจงเพิ่มเติมการแก้ไขงบการเงิน ปี 2556

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557

ตลท.ให้ CYBER ชี้แจงการแก้ไขงบปี 56 ซึ่งทำให้ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น

งบการเงินรายปี 2556

ชี้แจงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

แจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการ

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556(แก้ไข)

แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F 53-4) (แก้ไข)

ชี้แจงวัตถุประสงค์ในแบบรายงานการเพิ่มทุน

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557และเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี(ฉบับสมบูรณ์)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี(แก้ไข)

ชี้แจงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี(แก้ไข)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี(แก้ไข)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

งบการเงินรายปี 2556

ขอรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

[