EN TH

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

  • สิทธิของผู้ถือหุ้น
  • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  • รายงานการประชุม

2560

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกตั้ง เป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น

2560

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

2559

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

2558

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง ของ UPA
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง ของ UPA (เพิ่มเติม)

 

2559

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

2558

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558