เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกตั้ง เป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น