รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556ถัดไป >

กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ UPA-W2

แจ้งการลาออกของประธานกรรมการ , กรรมการ , กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำเพื่อการลงทุน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5)

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)

กำหนดการใช้สิทธิของ UPA-W2

รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำเพื่อการลงทุน

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5)

ถัดไป >

[