รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556ถัดไป >

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม (แก้ไขเพิ่มเติม)

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ของการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565

แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Phuong Mai 3 Wind Power Plant ในประเทศเวียดนาม และการเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แก้ไขเพิ่มเติม)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สำคัญ

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

การแก้ไขและเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ใหม่

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ถัดไป >

[