วันที่ งาน
30 มิถุนายน 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เวลา 10.00 น. ห้องสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
23 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เวลา 10.00 น. ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
15 มกราคม 2562 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
19 กันยายน 2561 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
26 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เวลา 10.00 น. ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
27 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เวลา 10.00 น. ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
2 ธันวาคม 2559 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
เวลา 10.00 น. ห้องบอลลูน ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
29 เมษายน 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เวลา 14.00 น. ห้องบอลลูน ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2558 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
เวลา 14.00 น. ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร