งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี'63
31/12/2563
งบปี'64
31/12/2564
งบปี'65
31/12/2565
ไตรมาส3'66
30/09/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 3,117.27 4,733.31 5,543.05 6,824.88
หนี้สินรวม 157.56 1,524.12 1,420.00 3,068.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,959.75 3,025.62 3,893.84 3,496.37
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 5,065.17 5,065.17 6,565.39 6,565.48
รายได้รวม 53.05 306.56 371.53 534.40
กำไรสุทธิ -84.76 -12.23 -211.71 -415.06
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 - -0.02 -0.03