งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี'61
31/12/2561
งบปี'62
31/12/2562
งบปี'63
31/12/2563
ไตรมาส3'64
30/09/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,765.55 2,669.93 3,117.27 4,628.90
หนี้สินรวม 180.64 145.55 157.56 1,384.98
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,584.55 2,524.17 2,959.75 3,058.39
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,335.00 3,335.00 5,065.17 5,065.17
รายได้รวม 43.56 76.87 53.05 235.89
กำไรสุทธิ -173.55 -63.69 -84.76 6.67
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 -0.01 -0.01 -